MadMoney Netwerk Privacybeleid

de gebruiker dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring om door te gaan

Artikel 1: Definities

 • MadMoney: Exploitant en beheerder van de website MadMoney.eu.
 • Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de website MadMoney.eu
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens MadMoney van de gebruiker verzamelt, via onze interacties met de gebruiker en onze diensten, en hoe we die gegevens gebruiken. De gegevens zijn goed beveiligd en we zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Artikel 2: Het doel van het verwerken van Persoonsgegevens

Op deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VC Internet B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MadMoney houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door de gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Persoonsgegevens worden door MadMoney slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van MadMoney of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan MadMoney onderworpen is, of;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker.

Persoonsgegevens zullen door MadMoney onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voorzien is in deze privacyverklaring.

Primair worden persoonsgegevens door MadMoney verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de aanmelding van de gebruiker om affiliate van MadMoney te worden en de uitvoering van affiliate overeenkomsten tussen de gebruiker en MadMoney, waaronder onder meer begrepen, het behandelen en controleren van de aanmelding van de gebruiker op de website, het toekennen aan de gebruiker van een account op de website en het uitkeren van betalingen aan de gebruiker indien op basis van een affiliate overeenkomst inkomsten door hem zijn gegenereerd. In het kader van affiliate overeenkomsten worden tevens IP-adressen en andere data gebruikt om het affiliatienetwerk van MadMoney te laten functioneren.

MadMoney verzamelt gegevens om effectief te werken en de gebruiker de beste services te bieden, waaronder reguliere bedrijfsactiviteiten en het creëren van gepersonaliseerde marketinginitiatieven. de gebruiker verstrekt sommige van deze gegevens rechtstreeks, zoals wanneer de gebruiker een account aanmaakt via MadMoney.eu, contact met ons opneemt via MadMoney.ede gebruiker of zich registreert voor onze zakelijke nieuwsbrief. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

Deze privacyverklaring alsmede enig ander privacybeleid van MadMoney geldt niet voor websites van derden evenmin als voor websites van de gebruiker waarvan in het kader van affiliate overeenkomsten gebruik wordt gemaakt. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van MadMoney geëxploiteerd. De gebruiker is ten aanzien van zijn eigen websites die in het kader van affiliate overeenkomsten met MadMoney worden gebruikt, zelf verantwoordelijk voor het hanteren van een correct privacybeleid.

MadMoney kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders of de Belastingdienst indien MadMoney daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Persoonsgegevens worden door MadMoney slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. MadMoney treft de nodige maatregelen zodat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door MadMoney niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze doeleinden zijn in deze privacyverklaring nader beschreven.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt MadMoney in elk geval rekening met:

 • De verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen;
 • De aard van de betreffende persoonsgegevens;
 • De gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
 • De wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
 • De mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

Artikel 3: Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Uw gegevens worden ook bewaard voor statistische en datagedreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal twee jaar na registratie bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer de gebruiker persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Artikel 4: Gebruik van Cookies

MadMoney maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies om de gebruiker te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer de gebruiker de website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij de gebruiker uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door hierna een verder gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat de gebruiker vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 5: Inzicht en wijziging van persoonsgegevens:

Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kan de gebruiker te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

De gebruiker kan MadMoney ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan de gebruiker een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met de toestemming van de Gebruiker gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat de Gebruiker de verwerking van persoonsgegevens door MadMoney wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij de gebruiker daarbij vragen om de gebruiker adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de gebruiker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. De Gebruiker kan deze terug vinden in de instellingen van zijn browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan de Gebruiker MadMoney verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Artikel 6: Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring kan de gebruiker contact opnemen met MadMoney. De contactgegevens van MadMoney zijn op de website vermeld. MadMoney helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door MadMoney worden verwerkt of indien hij de door hem verstrekte persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Voor een optimale gebruikerservaring, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten hebben we je toestemming nodig. Klik op "Accepteren" indien je MadMoney.nl STAGING en onze partners toestemming geeft om cookies te gebruiken. Klik op "Cookie-instellingen" indien je het gebruik van cookies wilt beperken of voorkeuren wilt bijwerken.

Noodzakelijke cookies
Statistiek-cookies
Marketing cookies