Algemene Voorwaarden

Versie per: 05-04-2023

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van de Website en andere diensten aangeboden door Affiliates.Network. Bestudeer deze voorwaarden zorgvuldig voordat u de Website bezoekt en/of gebruikmaakt van onze diensten. Indien er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden zijn waar de gebruiker het niet mee eens kan zijn of indien de gebruiker moeite heeft met het lezen van deze algemene voorwaarden, dan kan de gebruiker het bezoek aan de Website per direct annuleren. Dit of toekomstig bezoek aan de Website en/of het gebruik van onze diensten houdt in dat de gebruiker deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Om gebruik te kunnen maken van de Website en de daarop aangeboden applicaties is registratie vereist, waarbij de gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Door zich aan te melden, te registreren of anderszins in te schrijven als Affiliate of uitgever van Affiliates.Network, is de Affiliate (zoals hieronder gedefinieerd), zijn agenten, vertegenwoordigers, werknemers en elke andere persoon die namens hem optreedt met betrekking tot het gebruik van de service gebonden door - en stemt ermee in gebonden te zijn aan - deze Algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, inclusief alle voorwaarden die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of gang van zaken of die de Affiliate beweert toe te passen of die worden bekrachtigd in alle correspondentie of documenten uitgegeven door de Affiliate, ongeacht de datum van communicatie aan Affiliates.Network.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden
 • Partnerprogramma: Het systeem waarbij Producten en Diensten door middel van Affiliates worden aangeboden aan consumenten.
 • Affiliate: een derde onderneming of individu, niet zijnde het Partnerprogramma, die adverteert voor de Producten of Diensten van dat Partnerprogramma.
 • Payment Service Provider: een servicebureau voor betalingsverkeer op internet. Deze biedt onder andere de mogelijkheid om betalingen op een website af te handelen.
 • Producten of Diensten: Ieder op grond van de Affiliateovereenkomst door Mad Money ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
 • Affiliateovereenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Mad Money en Affiliate van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 • White Label: een op maat gemaakt platform van een Adverteerder waarvan de Affiliate het exclusieve recht heeft om te gebruiken als Verstrekte URL.
 • Conversie: een actie waarop de commerciële deal is gebaseerd; als de commerciële deal bijvoorbeeld is: CPM (Cost Per Mille), CPA (Cost Per Action), CPC (Cost Per Click), CPL (Cost Per Lead), CPS (Cost per Sale), dan wordt respectievelijk rekening gehouden met conversie: mille, action, click, lead en sale.
 • Tracking: de met de Adverteerder en Affiliate overeengekomen methode voor het monitoren en loggen van de conversies voor een specifieke Campagne.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die de Affiliate is aangegaan met Affiliates.Network met betrekking tot de Diensten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
 • Affiliate Overeenkomst: Algemene Voorwaarden, inclusief het formulier en/of enige andere in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden geldig op de rechtsverhouding tussen Affiliates.Network en Affiliate van toepassing verklaarde regel of uitdrukking.
 • Aanbieding: Een advertentie die een promotie of mogelijkheid bevat gericht op Consumenten en die van tijd tot tijd beschikbaar kan worden gesteld door Affiliates.Network voor gebruik door de Affiliate op het internet of via elk draadloos mobiel apparaat.
 • Campagne: De advertentiecampagne van een Adverteerder.
 • Medium: Elk platform, een website, een kanaal, een applicatie of een ander medium van de Affiliate.
 • Producten of Diensten: Elk via Affiliates.Network onder de Affiliate Overeenkomst te leveren of correct te leveren of onder de heersende opinie gelijkwaardig beschikbaar product, inclusief enige Software.

De diensten

Een Overeenkomst tussen Affiliates.Network en de Affiliate wordt van kracht na acceptatie als affiliate binnen het netwerk van Affiliates.Network en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. Affiliates.Network kan de acceptatie van een Affiliate om welke reden dan ook op elk moment weigeren en is niet verplicht de Affiliate op de hoogte te stellen van de reden van afwijzing.

 • Deelnemers aan Affiliates.Network zijn Affiliates, Adverteerders en Affiliates.Network. Adverteerders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die hun verschillende Producten van zichzelf of van derden op het Platform beschikbaar stellen. Affiliates.Network stelt enkelvoudige of gebundelde Aanbiedingen beschikbaar voor Affiliates op het Platform. Affiliates zijn natuurlijke of rechtspersonen die Aanbiedingen promoten op eigen websites of op websites van derden, in een e-mail of in de hoedanigheid van een netwerkoperator die is verbonden met weer een andere Affiliate, met behulp van reclame- of promotiemateriaal zoals, maar niet beperkt tot, banners, productgegevens, tekstlinks, e-mails of video's als onderdeel van zoekmachinemarketing.
 • Affiliates promoten de Aanbiedingen door middel van het plaatsen van affiliate links die zijn gegenereerd bij het maken van een Campagne op eigen websites of die van derden, in een e-mail, of hun eigen netwerk, of iets dergelijks. Wanneer een derde Partij, zoals een eindklant, een bepaalde Conversie uitvoert op het Platform, heeft de Affiliate recht op een vergoeding. Conversies die in aanmerking komen voor vergoeding, worden gedefinieerd in de individuele aanbiedingsbeschrijvingen of in het proces voor het maken van campagnes. Het is ook mogelijk om combinaties van verschillende conversies te vergoeden.
 • Affiliates.Network houdt de conversies bij, waarbij Affiliates.Network de Affiliate hiervan een overzicht geeft. De Tracking is bepalend voor de identificatie van succesvolle Conversies en voor de berekening van de resulterende vergoeding.
 • Affiliates.Network heeft het recht om de Dienst op elk moment met of zonder reden op te schorten; bijvoorbeeld in het geval dat een van de volgende situaties zich voordoet en voor ten minste de duur van deze situatie en de duur van de daaruit voortvloeiende effecten:
  • De bedrijfsnaam, het btw-nummer, het adres en de contactpersonen van de Affiliate zijn niet correct ingevuld in de database van Affiliates.Network.
  • Het registratieformulier is niet correct ingevuld en/of ingediend door naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger(s) van de Affiliate.
  • De Affiliate om welke reden dan ook niet/niet meer naar behoren en effectief voldoet aan de gedragscode of de kennisgeving van verwijderingsprocedure van Affiliates.Network.
  • De Affiliate heeft zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nagekomen.
 • Affiliates.Network geeft geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten van een Campagne.
 • De Affiliate is als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van zijn Verkeer en voor alle materialen die daarop verschijnen. Affiliates.Network wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken af.
 • De Service kan om praktische redenen te allen tijde door Affiliates.Network worden gewijzigd, gewijzigd of beëindigd na schriftelijke kennisgeving (inclusief e-mail) aan de Affiliate. In het geval dat de Affiliate de aanpassingen, amendementen en/of veranderingen niet accepteert, heeft de Affiliate het recht om de Dienst stop te zetten na onmiddellijke kennisgeving aan Affiliates.Network, zodat Affiliates.Network de Dienst kan onderbreken of beëindigen.
 • Deelname aan Affiliates.Network is gratis voor Affiliates.

Vertrouwelijkheid

Affiliate zal zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/ of mededelingen doen aan derden omtrent deze samenwerking en al wat daarmee samenhangt, noch omtrent de inhoud van de samenwerking of omtrent het bedrijf en haar medewerkers. Intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Mad Money ter beschikking stelt, blijven berusten bij Mad Money of bij de derde van wie Mad Money het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan Affiliate ter beschikking te stellen.

Privacy

Mad Money vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om u te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel heeft Mad Money op grond van de wet een verplichting om mee te werken aan het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. Mad Money werkt daar alleen aan mee als dit door een bevoegde autoriteit op de juiste wijze wordt aangevraagd. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via deze website.

Gebruik

 • Affiliate dient op de dag van aanmelding de minimale leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt. Bij het vermoeden dat de gebruiker jonger is dan 18 (achttien) jaar, worden de opgebouwde tegoeden bevroren totdat de Affiliate heeft aangetoond minimaal 18 (achttien) jaar oud te zijn. Tegoeden die door gebruiker zijn opgebouwd in de periode dat hij jonger was dan 18 (achttien) jaar komen te vervallen.
 • Affiliate dient zich bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money te houden aan de regels van nieuwsgroepen, forums, chat platforms of andere type media. Affiliate mag aldus niet promoten daar waar het niet gewenst is.
 • Het is Affiliate verboden om over te gaan tot het verzenden van ongevraagde communicatie/spam ter promotie van Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden misleidende promotie te maken voor Producten of Diensten van Mad Money.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten op websites met (hyperlinks naar) illegale content, waaronder maar niet uitsluitend warez of auteursrechtelijk beschermde bestanden.
 • Het is Affiliate verboden om bij het promoten van Producten of Diensten van Mad Money gebruik te maken van programmatuur met een illegaal en/of misleidend karakter. Onder deze programmatuur valt onder andere, maar niet uitsluitend virus programma s en/of spyware alsmede autodialers.
 • Het is Affiliate verboden bezoekers naar uw website(s) te leiden door in de bron als zichtbare of onzichtbare tekst woorden te gebruiken als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie.
 • Het is Affiliate verboden om zelf een betaalpagina(s) te maken met hierop enige functionaliteit die in strijd is met regelgeving van Payment Services Provider of lokale wet- en of regelgeving van het land waarop de betaalpagina van toepassing is.
 • Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van Mad Money te promoten door middel van een systeem waarbij consumenten een deel van de kosten terugbetaald krijgen of in een later stadium terugbetaald kunnen krijgen. Speciale tarieven of kortingen mogen door de Affiliate uitsluitend aan de bezoeker worden aangeboden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mad Money.
 • Het is de Affiliate verboden om eigen betaalpagina('s) aan te maken met functionaliteit die in strijd is met regelgeving van de Payment Service Provider of lokale wet- en regelgeving van het land waar de betaalpagina van toepassing is.
 • Als u als Affiliate een nieuwe Affiliate aanbrengt, komt u in aanmerking voor Affiliate-verkoop en registratie via uw Affiliate-ID. Dit Affiliate-ID is bindend en zal in geen geval gewijzigd of aangepast worden. Het is niet toegestaan om een nieuwe Affiliate die hetzelfde adres heeft als waar u woont, dezelfde bankrekening en/of dezelfde werkende website(s) te laten gebruiken.
 • Het is de Affiliate verboden om reclame te maken via een systeem waarbij consumenten een deel van de kosten vergoed krijgen of in een later stadium worden terugbetaald. Speciale tarieven en kortingen kunnen worden aangeboden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MadMoney.
 • Het is niet toegestaan om producten van MadMoney, whitelabels, gecustomizede producten van MadMoney aan te bieden via andere netwerken, zoals affiliate-netwerken of CPA/CPL-netwerken, zonder uitdrukkelijke toestemming van MadMoney.
 • Het is affiliates verboden om bezoekers naar de website(s) van de affiliates te leiden door gebruik te maken van zichtbare of onzichtbare tekstwoorden of termen als kinderpornografie of woorden en termen van vergelijkbare betekenis of dezelfde categorie.
 • Het is niet toegestaan om producten van Affiliates.Network, whitelabels, gebruik van producten van Affiliates.Network aan te bieden via andere netwerken zoals Affiliates.Network, Affiliate netwerken of CPA/CPL-netwerken, zonder expliciete toestemming van Affiliates.Network.

Uitbetaling en registratie

 • Bij het registreren van betalende bezoekers wordt gebruik gemaakt van de informatie van Payments Service Provider. Deze informatie wordt vervolgens aangeboden aan de Affiliate door middel van statistieken met een eventuele online functie, een online factuuroverzicht of een webmaster monitor. De hierin getoonde gegevens zijn op geen enkele wijze bindend voor de eindfacturering. Onjuistheden of afwijkingen door afronding, nacalculatie en storingen zijn strikt voorbehouden.
 • In geval Payment Service Provider de gegenereerde omzet niet aan Mad Money kan of wil uitbetalen, vervalt de verplichting van Mad Money om de betreffende omzet aan Affiliate te voldoen zolang geen incasso bij Payment Service Provider mogelijk is. Alle relevante correspondentie tussen Mad Money en de Payment Service Provider zal op verzoek aan Affiliate ter beschikking worden gesteld. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventueel in deze Algemene Voorwaarden opgenomen tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De partner krijgt een persoonlijke en vertrouwelijke toegangscode waarmee hij een visuele weergave in de vorm van online statistieken kan raadplegen van de abonnementen met bankkaarten en de verbindingstijden die hij gegenereerd heeft.Het bedrag waarop de partner recht heeft, wordt per bankoverschrijving betaald uiterlijk 30 dagen na het einde van de maand waarin zijn factuur ontvangen werd. Het commissieloon wordt slechts uitbetaald wanneer het bedrag minimaal 50 euro bedraagt. Wanneer dit minimum niet bereikt werd, wordt het commissieloon gecumuleerd met de inkomsten van de volgende uitbetaling.
 • Affiliates.Network gebruikt frauderapportage om de geldigheid van leads te bepalen. Ongeacht de overeengekomen betalingscyclus behoudt Affiliates.Network zich het recht voor om de geldigheid van leads te betwisten tot 1 maand na het genereren van deze leads. Indien leads zijn uitbetaald voordat fraude is vastgesteld; het betwiste bedrag zal in mindering worden gebracht op toekomstige betalingen aan de aangeslotene. Als er geen toekomstige betalingen plaatsvinden, zal Affiliates.Network het betwiste bedrag aan de Adverteerder factureren.

Beëindiging

Mad Money is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) weken. Onverminderd haar overige rechten is Mad Money onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen zonder uitbetaling van openstaande tegoeden in geval:

 • de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt of heeft gehandeld
 • de Affiliate handelt of heeft gehandeld in strijd met Nederlandse wet- of regelgeving
 • Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Affiliate onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service en alle links naar de Landingspagina('s) verwijderen en alle Vertrouwelijke Informatie van Affiliates.Network of een Adverteerder van zijn computer verwijderen of wissen. Voor alle duidelijkheid: de Affiliate heeft geen recht op het ontvangen van enige commissie op enige Conversies die na de beëindigingsdatum zijn gedaan, maar het zal de Affiliate niet ontslaan van zijn verplichtingen onder de overgebleven bepalingen van de Overeenkomst, in het bijzonder clausule vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

Affiliate zal zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/ of mededelingen doen aan derden omtrent deze samenwerking en al wat daarmee samenhangt, noch omtrent de inhoud van de samenwerking of omtrent het bedrijf en haar medewerkers. Intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Mad Money ter beschikking stelt, blijven berusten bij Mad Money of bij de derde van wie Mad Money het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan Affiliate ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

 • Mad Money aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.
 • Mad Money draagt er zorg voor dat het Partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Mad Money kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.
 • De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Mad Money terzake van alle aanspraken dienaangaande.
 • De Affiliates is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 • Mad Money is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.
 • Als Affiliate in strijd handelt met Algemene Voorwaarden is Mad Money gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op Affiliates te verhalen. Dit geldt zowel voor directe kosten als eventuele omzetderving ontstaan door dit handelen van Affiliates.
 • Behalve voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt onder de toepasselijke wetgeving, is elke aansprakelijkheid van Affiliates.Network beperkt tot het bedrag dat, indien van toepassing, wordt uitgekeerd onder de dekking van zijn aansprakelijkheidsverzekering in de betreffende zaak. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Affiliates.Network beperkt tot een maximumbedrag van € 2.500,- (tweeënhalf duizend euro).
 • De Affiliate vrijwaart Affiliates.Network, zijn dochterondernemingen en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, partners, leden, managers, werknemers en advocaten van en tegen alle claims van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de Diensten van de Affiliate, tenzij dergelijke claims het gevolg zijn van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Affiliates.Network. Deze vrijwaring omvat eventuele juridische kosten.
 • In geen geval zal Affiliates.Network, of een van zijn dochterondernemingen, filialen, partners, licentiegevers of leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om het White Label te gebruiken.

Vrijwaring

Naleving van deze Overeenkomst is van groot belang voor de goede werking van Affiliates.Network. In het geval van een ernstige schending van de Overeenkomst, behoudt Affiliates.Network zich het recht voor om naast de beëindiging van de Overeenkomst verdere juridische maatregelen te nemen.

De Affiliate vrijwaart Affiliates.Network en zijn Adverteerders tegen alle schadeclaims, aansprakelijkheidsclaims, waarschuwingen, stopzettingsverklaringen van derden en andere claims, evenals alle kosten, inspanningen en uitgaven daarmee verband houdend als voortkomend uit gedrag (inclusief nalaten) door de Affiliate als de hoofdoorzaak daarvan. Dit geldt met name voor gevallen van schending van auteursrechten, merkrechten, mededingingsrechten, gegevensbeschermings- en privacyrechten of rechten van derden.

Tot die kosten behoren onder meer de vergoeding van schade van derden en vergoeding van verdere kosten. Affiliates.Network heeft het recht om van de Affiliate vooruitbetalingen te verlangen met betrekking tot dergelijke kosten.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Affiliates.Network behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en om dergelijke bepalingen van de huidige algemene voorwaarden die van geringe omvang of aard zijn, te wijzigen; en dit te doen zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen niet leiden tot een herstructurering van de Overeenkomst in haar integriteit. Het verdient aanbeveling dat de Affiliate deze voorwaarden regelmatig raadpleegt, zodat de Affiliate van deze wijzigingen op de hoogte is.
 • Affiliates.Network is wettelijk verplicht om in sommige gevallen haar gegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan bevoegde instanties voor een strafrechtelijk onderzoek. Of over het delen van gegevens met auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar schending van persoonlijkheidsrechten.
 • Affiliates.Network heeft het recht om het Affiliate-account op het platform op te schorten, indien de Affiliate bezwaar maakt tegen wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. De schorsing van het account kan worden gehandhaafd totdat Affiliates.Network en de Affiliate een nieuwe Overeenkomst hebben gesloten of totdat de Affiliate de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Overig

 • De Affiliate verklaart en garandeert aan Affiliates.Network dat alle aan Affiliates.Network verstrekte informatie met betrekking tot hem en zijn bedrijf waar, nauwkeurig en volledig zal zijn. De Affiliate zal Affiliates.Network onverwijld per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in zijn informatie.
 • De Affiliate mag zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen of verpanden aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Affiliates.Network.
 • Alle door de Affiliate voorgestelde wijzigingen in de Overeenkomst moeten schriftelijk tussen Affiliates.Network en de Affiliate worden overeengekomen voordat ze van kracht worden. Dit kan via e-mail ter ondersteuning.
 • Een beslissing van Affiliates.Network om geen beroep te doen op zijn rechten houdt geen afstand van deze rechten in.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst creëert of wordt geacht een partnerschap of relatie van werkgever en werknemer tot stand te brengen tussen Affiliates.Network en de Affiliate.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen Affiliates.Network en de Affiliate, deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Zwitsers recht van toepassing.
 • In het geval van een geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit de Overeenkomst dat niet in der minne kan worden opgelost tussen Affiliates.Network en de Affiliate, zal het geschil bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te Bern, Zwitserland, onverminderd het recht om beroep in te stellen.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Voor een optimale gebruikerservaring, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten hebben we je toestemming nodig. Klik op "Accepteren" indien je MadMoney.nl STAGING en onze partners toestemming geeft om cookies te gebruiken. Klik op "Cookie-instellingen" indien je het gebruik van cookies wilt beperken of voorkeuren wilt bijwerken.

Noodzakelijke cookies
Statistiek-cookies
Marketing cookies